Animation
Almo Grafik
HOME Balkendiagramme Liniendiagramme
Koordinatensysteme Streudiagramme Diverse

 
Balkendiagramme 
3D-Balken
eine Reihe
größere Version
3D-Balken
mehrere Reihen
 
2D-Balken 
stehend 
(gruppiert)
2D-Balken 
liegend 
(gruppiert)
 

 
Liniendiagramme 

 
Liniendiagramm 
x nominal
Liniendiagramm 
x quantitativ
 
Liniendiagramm 
x ungleich
 

 
Koordinatensysteme 

 
1-dimensionales 
Koordinatensystem
2-dimensionales 
Koordinatensystem
 
3-dimensionales 
Koordinatensystem
größere Version
3-dimensionales 
Koordinatensystem 
mit Wand
 
Streudiagramme 

 
2-dimensionales 
Streudiagramm 
mit Regressionsgerade
größere Version
3-dimensionales 
Streudiagramm 
mit Regressionsebene
 
Streudiagramm 
mit nichtlinearer 
Kurve
 
Diverse Diagramme 

 
 
größere Version
Flußdiagramm
 
nichtlineare 
Kurven
 

 
größere Version
Pfaddiagramm